Naše usluge > Održavanje-Operacija i postprodajne usluge > Mesečni Izveštaj o potrošnji energije i evidenciji kvarova

- Podaci o proceni prihoda i rashoda
Na osnovu vrednosti proizvodnje i potrošnje vaših elektrana, mi izračunavamo vaš procenjeni prihod koji ćete zaraditi i vaše rashode/troškove koje treba platiti. Na ovaj način sprečavamo vas da naiđete na iznenađenja tokom perioda plaćanja ili primanja. Proračunom parametara vaših elektrana, kao što su prekomerna proizvodnja, procenat viška, ne samo da utvrđujemo moguće kazne, već vam omogućavamo da preduzmete mere za naredni period.

- Informacije o greškama i prekidima
U slučaju bilo kakvog kvara vaših elektrana ili mogućeg nestanka struje uzrokovanog distribucijom; O svakoj situaciji naš tim izveštava. Izračunavanjem parametara kao što su performanse rešenja i vreme rešenja, nadgleda se gubitak koji može biti uzrokovan vremenom reagovanja na kvar i smanjenjem energije i omogućiva se da vaše elektrane rade efikasnije. Pored toga, izračunavanjem najvećih proizvodnih vrednosti i 3-mesečnog proizvodnog učinka vaših postrojenja/centrala za taj mesec, radna efikasnost vaših postrojenja/centrala se povećava. ⦁

- Gubici energije i prihoda
U bilo kom gubitku proizvodnje koji može nastati usled nestanka energije ili kvarova; Obračunavaju se procenjeni gubici, planiraju se radovi na održavanju i popravci kako bi se sprečio mogući gubitak. U slučaju prekida rada izazvanog EDAŠ-om tokom relevantnog perioda, pdnošenjem peticije relevantnom EDAŠ-u, vaš prihod se povećava i sprečavaju potencijalni gubitci prihoda.

- Bezbednosni status
Izveštava se svaka situacija u vezi sa bezbednosnim aktivnostima koja se može desiti u vašim elektranama. Kako bi se eliminisale sve sigurnosne i prijavljene situacije u vašim elektranama, pripremaju se studije/radovi o poboljšanju, održavanju i popravci. Na ovaj način se obezbeđuje i bezbednost i redosled nivoa proizvodnje vaših elektrana.

- Aktivnosti na terenu
Bilo koja poseta terena, rad na poboljšanju objekata, periodični rad na održavanju, ukratko, svaka aktivnost koja se desi na vašim lokacijama centrala ili koja se može desiti, detaljno se navodi u vašim izveštajima.

-Status/stanje zaliha
Važno je da možete intervenisati bez čekanja na rezervne delove u slučaju kvarova koji se mogu pojaviti na vašim poljima. Iz tog razloga, praćenje i broj vaših zaliha su od velike važnosti. Materijali koji pripadaju vašim zalihama koji se čuvaju na vašim poljima ili skladištima; Evidentiraju se prema vrsti, broju pa čak i marki i vrši se redovno njihovo praćenje. Kada vaše zalihe padnu ispod određenog broja, odmah ćete biti obavešteni radi nabavke.